Đắc-Lộ viễn du Số 71, 2016

Màu nước trên trang sách tìm thấy

32 x 24cm (đóng khung, kích cỡ đa dạng)

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan