Trần Nguyễn Trung Tín

sn. 1992, TP. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp khoa Hội hoạ Lụa trường ĐH Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, vẽ là cách để Trần Nguyễn Trung Tín xem xét, khai thác và học hỏi về con người, sự vật, sự việc và kiến thức mới. Qua quá trình sáng tác, anh nêu lên suy nghĩ, đồng thời tìm hiểu về chính bản thân. Trung Tín chọn chân dung làm hình thức sáng tác chính của mình. Đối với anh, vẽ chân dung là cách cụ thể để thể hiện ấn tượng về nhân vật (bên ngoài), nhưng đôi khi chân dung chỉ là cớ để thể hiện một cảm giác hoặc nêu lên những suy nghĩ (bên trong).

  • KHI CHẤT THỂ chống lại MƠ MỘNG; NHỤC THỂ chống lại VÔ NHIỄM; Ý THỂ chống lại VẬT CHẤT-CÁC KHẢ NĂNG MỚI CỦA TRANH VẼ

  • Trò chuyện nghệ thuật: Nguyễn Văn Đủ và Trần Nguyễn Trung Tín đối thoại cùng giám tuyển Nguyễn Như Huy

Empty section. Edit page to add content here.