Trần Hậu Yên Thế

(sn.1970, Hà Nội)

Là nghệ sĩ thị giác đồng thời là nhà nghiên cứu nghệ thuật. Trên phương diện thực hành nghệ thuật, ông đã có những sáng tác trong lĩnh vực nghệ thuật Sắp đặt, nghệ thuật Ý niệm; là một trong những lớp nghệ sĩ trẻ đầu tiên tham gia các loại hình nghệ thuật mới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nghiên cứu mỹ thuật cổ truyền, ông cũng là một chuyên gia, đã có những ấn phẩm công bố những công trình nghiên cứu về nghệ thuật cổ truyền của người Việt. Năm 2016 ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật. Luận án tập trung vào nghệ thuật trang trí cổ truyền người Việt trong mối quan hệ giao lưu và tiếp biến văn hóa.

  • ''PHONG CẢNH KHÔNG NGÂY THƠ' - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẦN HẬU YÊN THẾ