Nhung Walsh

TP. Chicago

Nhung Walsh là curator nghệ thuật độc lập làm việc cùng các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật ở Việt Nam, Mỹ, và Đông Nam Á. Cô đã tham gia vào các chương trình văn hoá của UNESCO tại Việt Nam và làm việc với các tổ chức nghệ thuật và bảo tàng ở Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam. Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ các chuyên ngành nghiên cứu quốc tế (Tokyo University of Foreign Studies), lịch sử (the University of Alabama), và quản lý nghệ thuật và nghiên cứu chính sách (the School of the Art Institute of Chicago), các nghiên cứu và dự án nghệ thuật của Nhung khám phá các chủ đề về ký ức ngược và những phức tạp của ký ức chiến tranh; sức mạnh vô thức của hình ảnh trong đời sống hàng ngày và kiểm duyệt, và công nghệ như chất liệu và ngôn ngữ trong các tác phẩm liên hệ giữa nghệ thuật và công nghệ. Các dự án của Nhung ở Việt Nam tập trung vào mục tiêu xây dựng một thế hệ khán giả tri thức cho nghệ thuật ở Việt Nam qua việc đóng góp vào những đối thoại mở rộng biên độ của nghệ thuật với các ngành nghề khác.

  • MATERIALIZE

Empty section. Edit page to add content here.