Placebo, 2019

Sắp đặt điêu khắc và video đơn kênh: 19’36, đen trắng, âm thanh; gỗ, mực

Kích thước linh hoạt theo không gian

Độc bản

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Phan Anh

sn. 1990, TP. HCM. Phan Anh là nghệ sĩ thực hành đa phương tiện, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật TP. HCM và nhận bằng Thạc sĩ Mỹ Thuật tại trường Utrecht School of the Arts (Hà Lan). Trong tác phẩm của mình, Phan Anh sử dụng ký ức cá nhân và ký ức tập thể để khám phá khả năng (về mặt tinh thần và vật chất) của con người trong mối tương quan với niềm tin, thông qua những khái niệm trừu tượng. Đối với anh, làm nghệ thuật luôn luôn là một nỗ lực chân thành để cụ thể hoá bản thân như một mảnh cá thể có vai trò bất định trong tiến trình vận động của các hiện tượng xã hội, tâm lý và tinh thần (chủ quan hay khách quan).