SAM Quỹ Nghệ thuật Và Sinh thái

Tiêu chí của Sidharta Aboejono Martoredjo (SAM) Quỹ Nghệ thuật và Sinh thái – là sử dụng tính sáng tạo và phản biện để gắn kết nghệ thuật với công việc khôi phục hệ sinh thái. SAM được quản lí bởi Trung tâm Nghiên cứu đô thị Rujak (RCUS) – được thành lập theo mô hình think-act-tank (viện nghiên cứu-hành động) năm 2010 tại Jakarta để hỗ trợ quá trình chuyển giao cần thiết sang kỷ sinh thái. RCUS mong muốn hợp tác với cộng đồng khác nhau, với mục đích thúc đẩy và xây dựng kiến thức sáng tạo và thực hành thực tiễn để tạo nên những đô thị và khu vực ổn định bền vững.

  • Pollination

Empty section. Edit page to add content here.