Lee Weng-Choy

Kuala Lumpur

Lee Weng Choy là Chủ tịch khu vực Singapore của Hội Phê bình gia Nghệ thuật Quốc tế. Ông từng là đồng Giám đốc Nghệ thuật của The Substation (Singapore); giảng dạy tại học viện Nghệ thuật Chicago, trường Đại học Trung Hoa ở Hongkong và học viện Nghệ thuật Sotheby (Singapore). Ông cũng đã khởi xướng và tham gia đa dạng dự án với các tổ chức nghệ thuật, bao gồm Trung tâm Nghệ thuật Đương đại NTU Singapore, và Phòng trưng bày Quốc gia Singapore. Tập trung vào mảng nghệ thuật đương đại và văn hoá, của Đông Nam Á và cả Singapore, các bài viết của ông đã từng xuất hiện trên các ấn phẩm: After the Event: New Perspectives on Art History (Sau sự kiện: Các góc nhìn mới về Lịch sử Nghệ thuật); Modern and Contemporary Southeast Asian Art (Nghệ thuật Đông Nam Á Hiện đại và Đương đại)t; Over Here: International Perspectives on Art and Culture (Từ phía này: Các Lăng kính Quốc tế nhìn nhận Nghệ thuật và Văn hoá); and Theory in Contemporary Art since 1985 (Lý thuyết về Nghệ thuật Đương đại từ năm 1985). Ông hiện đang hoàn thiện một tuyển tập các bài tiểu luận về nghệ sĩ, với nhan đề The Address of Art and the Scale of Other Places (Nơi chốn của nghệ thuật và Quy mô của những chốn khác).

  • TINH THẦN BẰNG HỮU: CHUỖI TOẠ ĐÀM

  • TRÒ CHUYỆN VÀ WORKSHOP CÙNG TRƯƠNG QUẾ CHI

  • BUỔI RA MẮT SÁCH: ‘5PM TO 7: SIX ARTISTS FROM CAMBODIA’ VỚI BEN VALENTINE, LEE WENG CHOY & TAN VATEY

Empty section. Edit page to add content here.