Dominic Scriven

sn. 1963, TP. Hồ Chí Minh

Là một nhà sưu tập người Anh đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 25 năm qua, Dominic Scriven sáng lập Bộ Sưu tập Dogma tại Hà Nội từ thập niên 1990, xuất phát từ một niềm đam mê muốn lưu giữ lại những bức tranh cổ động hào hùng và đầy màu sắc của Việt Nam. Bên cạnh đó, Dogma cũng đồng thời trở nên rất ngưỡng mộ những làn sóng mới trong cộng đồng nghệ thuật đương đại, vì nó như tấm gương phản chiếu giai đoạn Đổi Mới ở Việt Nam. Sự tồn tại của Bộ sưu tập Dogma là một lời ngợi ca cho vai trò của nghệ thuật tại Việt Nam, trong thời chiến, trong thời bình, và trong thời hiện đại. Giải  thưởng Dogma được thành lập vào năm 2009 dưới sự tài trợ độc lập của Bộ sưu tập Dogma, được tổ chức mỗi hai năm. Mục đích của Giải là nhằm khuyến khích và hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống ở cả trong và ngoài nước, thông qua trọng tâm là các tác phẩm Tự Hoạ, ở mọi hình thức sáng tác.

  • THẢO LUẬN NGHỆ THUẬT: BIỂU HIỆN CÁ NHÂN CÓ PHẢI CHỈ LÀ MỘT CÁCH ĐỂ XOA DỊU CÁI TÔI CỦA NGHỆ SĨ?

Empty section. Edit page to add content here.